Vanliga frågor & svar Prefi spisvakter

Prefi spisvakt tillverkas i två modeller.

Trådlös spisvakt för alla spisar och hällar, utan sladd till värmevakten Denna serie går att få levererad som: 1-fas 230V 25A till, Flatstift och för 3-fas 400V 16A med Perilex kontakt. Kontakterna kan ersättas av behörig elektriker för fast installation.

P5 - serien, med sladd upp till värmevakten

USWG - serien utan sladd

Ja! Prefi 2.3 är godkänd enligt standarden SS-EN 50615. Utgiven 1:2015

Ja! Prefi spisvakt har en värmevakt som känner av temperaturen hos spisens plattor och kokkärl. Om temperaturen blir för hög bryter spisvakten strömmen vid brandfara.

Ja! Prefi 2.3 P5 serien har Timer-funktion. Se bruksanvisningarna för inställning av önskad tidsintervall. Timern går även att stänga av.

Uppstår överhettning och brandfara på spisen varnar värmevakten med en fast signal under 20 sekunder för att du skall få möjligheten att sänka värmen. Du kan även hålla handen framför sensorn tills värmevakten tystnar för att visa att du är aktiv vid spisen och har kontroll över situationen. Om inte värmen sänkts kommer värmevakten att bryta strömmen till spisen och börja lysa med fast rött sken. Skulle värmevakten känna av en mycket hög temperatur kommer ett ”höglarm”att gå igång. Detta medför en högre pulserande ljudsignal samt att strömmen till spisen bryts utan fördröjning.

Om värmevakten har brutit strömmen till spisen ställer du alla spisens vred på 0 och väntar tills värmevakten lyser grönt med fast sken. Återställning behöver göras när indikeringslampan på värmevakten är röd och spisens egna lampor är släckta. Spisen vilar i detta läge c:a 1-1,5 minut efter att strömmen brutits för att temperaturen skall gå ner. Dröjer du lång tid med att återställa vreden efter att värmevakten brutit strömmen kan det ta lite längre tid (upp till tre minuter) att kunna starta spisen igen.


Behöver spisen användas längre än den inställda brukstiden placeras magnetnyckeln (som medföljer vid leverans) på värmevaktens markering, se figur 2. Med magnetnyckel på plats kan spisen användas i två timmar från det att magnetnyckeln satts på plats. De två timmarna ersätter då den normala tidsinställning som värmevakten är inställd på med omkopplarna i värmevakten. Genom att sätta dit magnetnyckeln tillåts också en högre temperatur på spisen. Detta ger möjlighet att under kontrollerade former t. ex. steka på en förhöjd temperatur men ändå ha en bra grundsäkerhet.
Skulle du glömma kvar magnetnyckeln på värmevakten (efter att 2 timmar passerat) innebär det att strömmen till spisen bryts.

För att kunna använda spisen igen måste magnetnyckeln avlägsnas från värmevakten. När du väl har avlägsnat den kan du om du så önskar sätta dit den igen och då får du två timmar användningstid till. Om du inte sätter dit magnetnyckeln igen återfås den förinställda brukstiden. Samma tillvägagångssätt, ta bort och återplacera magnetnyckeln, gäller om spisen någon gång under den tillfälliga förlängningen bryter pga. överhettning eller strömavbrott.

För att kunna skydda är det viktigt att värmevakten sitter rätt placerad, den är utrustad med ett så kallat vandallås. Skulle värmevakten tas ner från väggen kommer strömmen till spisen att brytas. Värmevakten varnar då med ett blinkande rött ljus och en låg pulserande varningssignal. Sätts värmevakten tillbaka (som bara passar åt ett håll) återgår den till normal funktion automatiskt.

 • Fast grönt sken: Spisen är klar att användas!
 • Sakta blinkande grönt sken: Värmeövervakning av spisen sker. När spisen slås av överkas den ytterligare upp till 1.5 minuter.
 • Blinkande rött sken med låg fast signal: Låglarm, spisen är för varm! Sänk temperaturen
 • Blinkande rött sken med hög pulserande signal: Höglarm, spisen är mycket varm! Sänk temperaturen
 • Fast rött sken: Värmevakten har signalerat till spisvakten att byta strömmen, nollställ alla reglage på spisen.

Prefi 2.3 P5-serien är utrustad med Spislås/barnlås och denna funktion är i läge AV som standard. För att koppla in funktionen sätts omkopplare 8 i läge PÅ. Med denna funktion kan spisen endast användas om magnetnyckeln är på plats. När magnetnyckeln inte sitter på värmevakten är strömmen till spisen bruten och indikeringslampan lyser med ett fast rött sken. Man kan alltså använda denna funktion som en ”huvudströmbrytare” till spisen utan att behöva dra ur sladden eller säkringarna. Observera att om magnetnyckeln glöms kvar (efter att 2 timmar passerat), innebär det att strömmen bryts och spisen går inte att använda förrän magnetnyckeln avlägsnats och återplacerats igen.

 • 3-fassystem: Nollan kopplas igenom spisbrytaren, från perilexhane till hona, men den används inte av spisbrytaren. Det gör alltså inget om den saknas i matningsdosan.
 • 1-fassystem: Nollan används tillsammans med fasen för att mata spisvaktssystemet, samt att den kopplas vidare för att mata spisen.

En vanlig 3-fasbrytare kommer att fungera utmärkt. Viktigt är att se till att de två faserna hamnar på L1 och L2 i perilexkontakten/kabeln, annars får inte spisvaktssystemet sin strömförsörjning. När allt är rätt inkopplat indikeras detta av den gröna lampan på spisbrytaren.

Vi rekommenderar att koppla ugnen med separat matning då den inte värmeövervakas via värmevakten. T.ex kan ugnens matning tas på inkommande ledig fas till spisbrytaren. Önskas tidkontroll på ugnens brukstid placeras lämpligen en vanlig timer på ugnens matning.

Kontrollera att alla relä på spisen är av. Om du har induktionsspis måste en P508 eller P506 vara installerad. Kontakta installatör för

Ja! Prefi 2.3 är godkänd enligt standarden SS-EN 50615. Utgiven 1:2015

Ja! Prefi spisvakt har en värmevakt som känner av temperaturen hos spisens plattor och kokkärl. Om temperaturen blir för hög bryter spisvakten strömmen vid brandfara.

Ja! Prefi 2.3 PW5 serien har Timer-funktion. Se bruksanvisningarna för inställning av önskad tidsintervall. Timern går även att stänga av.

Då spisen blir för varm kommer röd diod blinka varannan sekund vilket innebär Värmevakten indikerar att spishällen/plattorna har nått en hög temperatur. Om temperaturen fortsätter att öka utan att någon trycker på knappen eller för handen framför sensorn så kommer sensorn att avge en ljudsignal var annan sekund.

Om spisen ändå inte ges uppsikt under denna tid kommer röd diod blinka varannan sekund och värmevakten avge en ljudsignal (2 pip med kort intervall). Värmevakten indikerar nu att temperaturen har nått en farligt hög temperatur
utan att någon har tryckt på knappen eller fört handen framför sensorn. Spisvakten kommer inom kort att bryta strömmen till spisen

Om värmevakten har brutit strömmen till spisen ställer du alla spisens vred på 0 och väntar tills värmevakten lyser grönt med fast sken. Återställning behöver göras när indikeringslampan på värmevakten är röd och spisens egna lampor är släckta. Spisen vilar i detta läge c:a 1-1,5 minut efter att strömmen brutits för att temperaturen skall gå ner. Dröjer du lång tid med att återställa vreden efter att värmevakten brutit strömmen kan det ta lite längre tid (upp till tre minuter) att kunna starta spisen igen.

Se inställning av Timern i bruksanvisningen för att stänga av Timer-funktionen i Prefi 2.3 PW5 serien

Värmevakten är utrustad med en vandalssäkringsfunktion. Om värmevakten flyttas ifrån sin ursprungliga position kommer strömmen att brytas till spisen/hällen omedelbart. Detta indikeras genom att dioden på värmevakten blinkar rött fyra gånger per minut. För att återställa funktionen på spisvakten igen behöver följande göras. Montera upp värmevakten på rätt position igen.

Tryck in knappen på värmevakten, dioden på värmevakten skall då övergå till snabba röda blinkningar, vilket kommer att fortsätta till dess att värmevakten indikerar en stigande värme ifrån spishällen/plattorna. Placera en kastrull eller stekpanna på en utav zonerna/plattorna, slå på zonen/plattan på medelhög värme.

Värmevakten kommer inom kort att detektera den stigande värmen och inom kort ange med en ljudsignal att den är tillbaks i ursprungsläget. Tryck på knappen på värmevakten igen och stäng av spishällen/plattorna. Spisen/hällen är nu klar att användas igen.

 • Grön diod blinkar en gång var tionde minut: Värmevakten är i normalläge.
 • Röd diod blinkar var femtonde sekund: Värmevakten indikerar att spishällen/plattorna är varma.
 • Röd diod blinkar varannan sekund: Värmevakten indikerar att spishällen/plattorna har nått en hög temperatur. Om temperaturen fortsätter att öka utan att någon trycker på knappen eller för handen framför sensorn så kommer sensorn att avge en ljudsignal.
 • Värmevakten avger en ljudsignal varannan sekund: Värmevakten indikerar att temperaturen har nått en farligt hög temperatur och stiger.
 • Röd diod blinkar varannan sekund och värmevakten avger en ljudsignal (2 pip med kort intervall): Värmevakten indikerar att temperaturen har nått en farligt hög temperatur utan att någon har tryckt på knappen eller fört handen framför sensorn. Spisvakten kommer inom kort att bryta strömmen till spisen.
 • Röd diod blinkar snabbt i intervaller: Värmevakten indikerar att den saknar kontakt med spisvakten.
 • Värmevakten piper till två gånger var 3 ½ minut: Värmevakten indikerar att strömmen är bruten till spisen p.g.a. för hög temperatur. Värmevakten piper till en gång var 10:e minut:
 • Låg batterinivå indikeras. Kontakta Cabinova på 0580-203 31 eller spisvakt@prefi.se för byte av batteri.

Vid normal användning av spisen på mellan 20 – 30 minuter per dag håller batteriet upp till cirka 5 år. Kontakta Cabinova på 0580-203 31 eller spisvakt@prefi.se för byte av batteri.

Spisvakten har en säkerhetsfunktion (barnlås) som förhindrar att spisen/spishällen slås på av misstag. För att aktivera funktionen, håll ned knappen på värmevakten till dess att dioden skiftar ifrån grönt till rött efter 3-4 sekunder. Släpp knappen! Strömmen bryts nu till spisen/spishällen. Upprepa proceduren för att slå på strömmen till spisen/spishällen igen.

 • 3-fassystem: Nollan kopplas igenom spisbrytaren, från perilexhane till hona, men den används inte av spisbrytaren. Det gör alltså inget om den saknas i matningsdosan.
 • 1-fassystem: Nollan används tillsammans med fasen för att mata spisvaktssystemet, samt att den kopplas vidare för att mata spisen.

En vanlig 3-fasbrytare kommer att fungera utmärkt. Viktigt är att se till att de två faserna hamnar på L1 och L2 i perilexkontakten/kabeln, annars får inte spisvaktssystemet sin strömförsörjning. När allt är rätt inkopplat indikeras detta av den gröna lampan på spisbrytaren.

Vi rekommenderar att koppla ugnen med separat matning då den inte värmeövervakas via värmevakten. T.ex kan ugnens matning tas på inkommande ledig fas till spisbrytaren. Önskas tidskontroll på ugnens brukstid placeras lämpligen en vanlig timer på ugnens matning.

Stäng meny